Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo series 201

024 6668 9888
0945 275 870