Đầu đo PMK

Các loại đầu đo PMK đo đường kính của Ojiyas

024 6668 9888
0945 275 870