CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỪ HÃNG


Chứng nhận đại lý hãng sumitomo


BIG DAISHOWA Certificate of partnership 2022 -2023


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Mitutoyo


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Ojiyas tại Việt Nam


Chứng nhận đại lý FARO của Tinh Hà


Chứng nhận đại lý hãng faro