CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỪ HÃNG


Chứng nhận đại lý hãng sumitomo


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền hãng Big Daishowa


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Mitutoyo


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền hãng Ojiyas


Chứng nhận đại lý Faro của Tinh Hà


Chứng nhận đại lý hãng faro


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền OSG tại Việt Nam


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Union Tool tại Việt Nam


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền System 3R tại Việt Nam


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền HPMT tại Việt Nam