CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỪ HÃNG


Chứng nhận đại lý hãng sumitomo


BIG DAISHOWA Certificate of partnership 2023-2024


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Mitutoyo


Chứng nhận Tinh Hà là đại lý ủy quyền Ojiyas tại Việt Nam


Chứng nhận chính hãng FARO của Tinh Hà


Chứng nhận đại lý FARO của Tinh Hà


Chứng nhận đại lý hãng faro